تعريف تصرف و چگونگي آن

فوریه 21, 2018

دعوای تصرف عدوانی

تصرف عدواني ملک چيست؟ در فقه بنا به عقيده‌ي مشهور اماره يد كه مورد تأييد قانون مدني هم قرار گرفته حاكي از اين دارد كه هر […]