بهترین وکیل خیانت در امانت

فوریه 24, 2018
خیانت در امانت

خیانت در امانت

تعریف خیانت در امانت: مقنن در سال 1375 جرم خیانت در امانت را اینگونه تعریف نموده است: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی […]