انحصار ورثه

ژانویه 26, 2019
حصر وراثت

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت ا وصول درخواست حصر وراثت به شورای حل اختلاف، این امکان وجود دارد که اشخاص ذینفع به جهاتی ازجمله، تعداد وراث باقیمانده ازمتوفی […]
اکتبر 1, 2018

انحصار ورثه

انحصار ورثه انجام امور مربوط به متوفی از جمله امور مربوط به ارث، تقاضای تقسیم ترکه، تقاضای صدور حصر ورثه ، امور مالیات متوفی ، توقیف […]