آیا جعل مجازات دارد

فوریه 25, 2018
جعل و سند مجعول چیست

جعل یا استفاده از سند مجعول

جعل و سند مجعول چیست تعریف: جعل عبارت است ازساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن […]