طلاق و انواع آن

حضانت طفل
حضانت
مارس 29, 2018
مطالبه وجه سفته
آوریل 21, 2018
Show all
طلاق

طلاق

طلاق

در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن میتوان گفت طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات ختص از جانب مرد یا نماینده قانونی او

بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل مدت یا انقضای مدت صورت میگیرد.

طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد به اراده خود یا به حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها میسازد از این تعریف نباید استنباط شود که زن هرگز نمیتواند درخواست طلاق کند یا رای دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد.

از تعاریف ارائه شده در مورد طلاق میتوان ویژگی های ذیل را بر آن برشمرد

الف-طلاق ایقاع است  ب-طلاق عمل تشریفاتی است ج-طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع میشود د- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است ه- طلاق به اراده مرد واقع میشود

انواع طلاق

بر اساس نظر فقها  دونوع طلاق داریم 1- بدعی 2- سنی

که طلاق بدعت عبارت است از طلاقی که فاقد شرایط بوده است و به هر شکل در شریعت ما حرام است،ولی طلاق سنت طلاقی است که در شریعت ما شناخته شده و دارای مشروعیت استو خود به سه گروه بائن و رجعی و عدی تقسیم شده است

الف: طلاق بائن: در این نوع طلاق شوهر حق رجوع ندارد که طلاق بائن خود بر شش قسم است.

1-طلاق غیرمدخوله: در این طلاق صرفا عقد نکاح دائم منعقد شده است ولی هیچگونخ دخوی که موجب غسل گردد اعم از قبل و دبر انجام نشده است.

2– طلاق یائسه:

در این نوع طلاق عقد با زنی انجام شده است که در دوران یائگی به سر میبرد

3-طلاق صغیره :در این طلاق عقد با دختری انجام گرفته هنوز به سن بلوغ نرسیده است

4-طلاق خلع: در این نوع طلاق زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به وی میبخشد اعم از آنکه از مهر بیشتر یا کمتر یا معادل آن باشد طلاق میگیرد و تا مادامی که زن به مابذل رجوع کرده طلاق بائن و مرحق رجوع ندارد.

5-طلاق مبارات:در این نوع طلاق که که کراهت از یکدیگر است زن با دادن مالی کمتر یا به میزان مهر است طلاق میگیرد

6-طلاق سوم :سومین طلاق ازکه پس از سه نکاح متوالی انجام شود

ب- طلاق رجعی:

طلاقی است که در ایام عده زوج امکان رجوع دارد،به تعبیر دیگر به استثنای طلاق هایی که در بند اول آمده است و همگی طلاق بائن میباشد بقیه طلاق ها از نوع رجعی میباشد،طلاق رجعی طلاقی است که طلاق دهنده میتواند اعم ازاینکه رجوع انجام شود یا به وقوع نپبوندد.

ج-طلاق عدی: طلاقی است که کرد در ایام عده به زن خود رجوع میکند و پس از نزدیکی در طهری دیگر زن را طلاق میدهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *