* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. اسنادی که میتوان نسبت به آ ن اجرائیه صادر کرد : | دفتر وکالت اميررضا آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | گروه حقوقی پرشیا

اسنادی که میتوان نسبت به آ ن اجرائیه صادر کرد :

وکالت در افراز ملک مشاعی
‍ وکالت در افراز ملک مشاع
ژانویه 14, 2019
افترا چه جرمی است
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
ژانویه 14, 2019
نمایش همه
نسبت به چه اسنادی میتوان اجراییه صادر کرد

نسبت به چه اسنادی میتوان اجراییه صادر کرد

اسنادی که می توان نسبت به ان اجرایی صادر کرد

اسنادی که می توان نسبت به ان اجرایی صادر کرد

باتوجه به مواد 92و93 ق.ث و ماده 15 قانون نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و ماده 25 نظامنامه قانون ازدواج و بندهای 3و4 آئیننامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق و مواد2 و 182 آئیننامه اجرا و ماده 2 قانون صدور چک  و ماده 15 ق عملیات بانکی بدون ربا نسبت به اسناد ذیل که در حکم رسمی و یا رسمی هستند میتوان اجرائیه صادر کرد :

1-اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال

2-اسناد رسمی نسبت به  اسناد و املاک ثبت شده

3-اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده

4-مهریه مذکور در سند نکاحیه

5- تعهداتی که در ضمن سند ازدواج و طلاق و یا رجوع شده باشد

6- چکهای بانکی

7- قراردادهای بانکی كه در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا  تنظیم میشود

8- قبوض اقساط ثبتی

9- سایر مواردی که در قوانین خاص ذکر شده مانند ماده 10 قانون تملک آپارتمانها

مراجع صدور اجرائیه اسناد کجا هستند

*تقاضای صدور اجرائیه اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی است متفاوت است ، و بر اين اساس مراجع صدور اجرائيه اسناد فوق متفاوت مي باشد .

 1-صدور اجرائیه اسناد رسمی: بر اساس ماده 9 آئیننامه اجرا مرجع صدور اجرائیه نسبت به اسناد رسمی ذیل دفترخانه تنظیم کننده و ثبت سند میباشد :

الف : سند رسمی ثبت شده مربوط به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه و اجاره اعم از اینکه ثبت شده و نشده باشد دفترخانه تنظيم كننده سند است ، یعنی مثلا برای استیفا دین یا اخذ مال منقول یا تخلیه ملک ثبت شده  مورد معامله باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه و از آنجا درخواست اجرائیه نماید.

اگر ملک به ثبت نرسیده باشد و غیر از دو حالت وثیقه و اجاره نمیتوان برای سایر موارد مانند فروش در دفاتر  یا اداره ثبت اجرائیه صادر کرد و بنا به ماده 93 ق.ث و قسمت اخیر بند الف ماده 2 آئیننامه اجرا که مقرر میدارد در مورد سایر اسناد راجع  به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند ذینفع بایستی به دادگاه مراجعه نماید .

ب: در مورد قبوض اقساطی اگر طلبکار بخواهد از شرط سند استفاده کند یا موجود درخواست وصول وجه قبض اقساطی و فسخ و تخلیه مورد اجاره  را با هم داشته بشد باید به دفتر خانه تنظیم  کننده سند مراجعه نماید ، بند «د» ماده 2 و آئیننامه اجرا در این خصوص میگوید : در موادری که موجر به علت عدم وصول وجه قبض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید .

ج:  اگر موضوع لازم الاجرا مهریه یا تعهداتی که ضمن نکاحیه و یا طلاق یا رجوع نامه شده باشد درصورتی که راجع به مال منقول بشد درخواست صدور اجرائیه از دفتر ازدواج یا طلاق مربوطه است و اگر مربوط به مال غیر منقول باشد و ثبت دفتر املاک شده باشد از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ، اجرائیه درخواست میشود و اگر مربوط به اموال غیر منقول ثبت نشده باشد باید به مراجع  قضائی مراجعه شود .

2-  صدور اجرائیه اسنادی که در حکم سند رسمی میباشد

درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد لازم الاجرا مانند چک،  ماده 10 ق تملک آپارتمانها و شارژ آپارتمانها  و کمیسیون ماده 77 شهرداری –برگ وثیقه انبار های عمومی  از اداره ثبت محل مربوطه میباشد ، بنابراین به طور کلی مرجع صدور اجرائیه بر دو قسم می باشد که به طور خلاصه در ذیل به آن اشاره می شود :

الف: دفاتر اسناد رسمی  تنظیم کننده سند

ب: ادارات ثبت

سند نکاحیه : دفتر خانه یا دفتر ازدواج تنظیم کننده سند ( اگر مهریه اموال غیر منقول باشد باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد)

چک: ادارت ثبت

اسناد رسمی ثبت شده : در دفاتر اسناد رسمی

اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره : در دفاتر اسناد رسمی

وجه قبض اقساطی : در ادارات ثبت

اسناد رسمی  نسبت به دیون و اموال منقول : دفترخانه تنظیم کننده سند شرایط ضمن عقد و طلاق رجوع : دفتر ثبت طلاق

اگر چکی در بانک اهواز صادر شده و اموال در یزد و بستنکار هم در یزد حضور دارد : اداره ثبت شهرستان اهواز ثبت محال علیه است

قبوض اقساطی به دودسته تقسیم میشود

الف: ادارت ثبت فقط وجه قبض اقساطی

ب: دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند برای درخواست قبض اقساط

قراردادهای بانکی : اداره ثبت محل

شارژ آپارتمان : اداره ثبت محل

درخواست صدور اجرائیه :

تقاضای صدور اجرائیه  طبق فرم مخصوص که چاپی و جزواوراق بهادار است  انجام میشود ، در این فرم باید نکات ذیل قید شود ( نام و نام خانوادگی- شماره شنماسنامه – محل صدور – نام پدر – تاریخ تولد و کلیه مشخصات سجلی بدهکار و بستانکار و همچنین مشخصات سند که مستند درخواست صدور اجرائیه است . علاوه بر این بایستی در این برگ موضوع لازم الاجرا نیز قید شود که در هر سندی متفاوت میباشد به طور مثال  در چک مبلغ چک ، و مهریه میزان مهریه ای که درخواست میشود بایستی قید شود  ، اگر متعهد فوت کند نام و مشخصات ورثه او با معرفی متعهد له یا نماینده قانونی او در تقاضانامه قید میشود و در این خصوص احتیاجی به ارائه گواهی حصر وراثت نمیباشد و در صورت عدم معرفی ورثه ، دفترخانه یا اداره ثبت تکلیفی نخواهد داشت ، همچنین شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه و در خصوص اسناد رهنی و بانکی حتما بایستی به خسارت تاخير تادیه تصریح شود اگر درخواست اجرا از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی و یا سایر نمایندگان متعهدله بعمل آمده باشد بایستی مدارکی که این سمت را تائید میکند ارائه شود  برای هریک  از اسناد قید شده مدارک و مستنداتی لازم است که بایستی ضمیمه فرم درخواست صدور اجرائیه شود که در جای خود توضیح داده خواهد شد

صدور اجرائیه :

اجرائیه یا ورقه اجرائیه فرم مخصوص چاپی است که مرجع صدور اجرائیه ، آن را تنظیم و صادر و اداره ثبت یا شعبه اجرای ثبت میفرستد و مامورین اجرا موظفند که با همکاری مامورین انتظامی در صورت لزوم مفاد آن را طبق قانون و آئیننامه اجرا و آئیننامه های مربوطه به مرحله اجرا  در آورد در صدور اجرائیه بایستی دقت شود که دستور اجرا مفاد سند حتما باید روی ورقه اجرائیه به نحوی که مقررات مربوطه آمده است داده شود و در این رابطه ماده 5 آئیننامه اجرا میگوید

سر دفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد  رونوشت سند را در برگه های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا تهه و موضوعی که بایستی اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته و به مهر ویژه (دایره اجرا شود ) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا فرست و رسید دریافت میکند عملیات اجرا بلافاصله آغاز میشود

 

تعداد برگه های اجرائیه :

مطابق ماده 15 آيین نامه اجرا برکه های اجرائیه چه از طرف دفترخانه یا اداره ثبت صادر شود باید دو برابر متعهد یا متعهدین و صاحب یا صاحبان وثیقه باشد بعلاوه یک نسخه ، و اگر اجرائیه راجع به املاک باشد مطابق ماده 6 آئیننامه یک نسخه اضافه صادر و به وسیله مسئول اجرا به ثبت محل فرستاده میشود تا در ظرف 3 روز نسبت به استعلام جریان ثبتی و حدود املاک و مشخصات به اجرا اطلاع داده شود .

نکته: به اندازه هر نفر متعهد یا ضامنین 2 برگ پر میشود

در یک سند اجاره كه یک نفر مدیون وجود دارد (2برگ) اجرائيه صادر مي شود .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *